Photo: Zuri Tibby pour / for Miami Collective & Will Garthwaite (2014).