Kerry Washington: Fashiz ou pas Fashiz?

Que pensez-vous de la tenue de Kerry Washington; Fashiz ou pas Fashiz?